Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Przetwarzanie danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Komunikacja Beskidzka S.A.

1. Administratorem danych jest Komunikacja Beskidzka S.A ul. Legionów 54 43-300 Bielsko-Biała; mail:sekretariat@komunikacjabeskidzka.pl; tel.: 33 82 95 310.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny – 43-300 Bielsko-Biała ul. Legionów 54; e-mail: iod@komunikacjabeskidzka.pl.
3. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Cele przetwarzania danych osobowych to w przypadku:
a) pasażerów
– zapewnienie im bezpieczeństwa podczas przejazdu pojazdami Spółki, m.in. poprzez monitoring w autobusach;
– sprawdzanie ich dokumentów przewozu osób i bagażu, tzn. kontrola biletów prowadzona przez kierowców autobusowych i uprawnionych przez Spółkę kontrolerów;
– w celu realizacji umów z klientami Biura Usług Turystycznych Spółki,
– odpowiadanie na skargi, wnioski, roszczenia, prośby, itp. na kierowane przez nich na adres półki.
b) pracowników:
– realizacja prawnych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, a także umożliwienie korzystania mu i członkom jego rodziny np. z przywilejów socjalnych, oferowanych przez Spółkę;
– kandydatów do pracy – prowadzenie rekrutacji na określone stanowiska pracy w Spółce;
c) osób działających na szkodę Spółki;
d) osób uczestniczących w kolizjach i wypadkach drogowych z udziałem pojazdów Spółki.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być, np. uprawnione instytucje lub organy – w zakresie prowadzonych przez nie ustawowych czynności, typu: Policja, Sąd, Prokuratura, Straż Miejska oraz podmioty, z którymi Spółka zawarła umowy powierzenia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały zebrane, po czym są usuwane (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej).
7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo do:
– żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.