Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Parking

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO

§1

Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej jako: Regulamin) jest określenie zasad korzystania
z parkingu spółki Komunikacja Beskidzka S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej adres: ul. Legionów 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207966, kapitał zakładowy 7.500.000,00 zł
w całości opłacony, REGON: 000616681, NIP: 5470049147, położonego przy ul. Warszawskiej, wjazd
od strony ul. Lipowej, w Bielsku-Białej (dalej jako: Parking).

§2

Parkingiem zarządza Komunikacja Beskidzka S.A., adres ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała, zwana
w dalszej części Regulaminu „Zarządcą”.

DEFINICJE

§3

 1. Czas Postoju Pojazdu – okres na jaki została zawarta Umowa Najmu, liczony od daty wjazdu
  na teren Parkingu i pobrania biletu w Terminalu do czasu rozliczenia biletu w Terminalu
  i opuszczenia terenu Parkingu;
 2. Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania Pojazdów na terenie Parkingu;
 3. Umowa Najmu – umowa zawierana między Zarządcą i Użytkownikiem Pojazdu w związku
  z wjazdem Użytkownika na teren Parkingu, do której stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (z późn. zm.);
 4. Użytkownik – najemca Miejsca Parkingowego będący właścicielem lub posiadaczem Pojazdu, który wjeżdża Pojazdem na Parking, a także pasażer tego Pojazdu;
 5. Opłata – czynsz należny z tytułu zawarcia Umowy Najmu, wysokość czynszu zależna jest
  od Czasu Postoju Pojazdu na Parkingu i określana jest w informacji umieszczonej na Terminalu;
 6. Opłata Dodatkowa – kara umowna wskazana w informacji umieszczonej na Terminalu płatna przez Użytkownika z Parkingu w przypadkach określonych w § 9 ust.1 Regulaminu;
 7. Parking – plac postojowy stanowiący własność Zarządcy położony przy ul. Warszawskiej, wjazd od strony ul. Lipowej, w Bielsku-Białej;
 8. Terminal – urządzenie umieszczone na terenie Parkingu wraz z automatyczną kasą służące do:
  1. Pobierania biletu parkingowego;
  2. Rozliczania Czasu Postoju według wskazania biletu parkingowego;
  3. Uiszczania opłaty należnej za najem Miejsca parkingowego;
 9. Instrukcja – informacja dotycząca obsługi Terminala oraz wysokości opłat należnych za Czas Postoju Pojazdu, stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 10. Pojazd – środek transportu;
 11. Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego.

ZAWARCIE UMOWY NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

§4

 1. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem Miejsca Parkingowego z Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie na Czas Postoju Pojazdu.
 2. Każdy Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 3. Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie wjazdu Pojazdu na teren Parkingu i kończy się
  z momentem wyjazdu Pojazdu z terenu Parkingu.
 4. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest przy wjeździe na Parking do odebrania pokwitowania wjazdu (bilet parkingowy).
 5. Postój Pojazdu może odbywać się tylko na oznaczonych do tego celu Miejscach Parkingowych, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym.

OPŁATA

§5

 1. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę odpowiednią dla rzeczywistego Czasu Postoju Pojazdu, według wskazań wynikających z informacji wskazanej na Terminalu, w chwili rozliczenia Czasu Postoju Pojazdu.
 2. Opłatę uiszcza się w Terminalu, po rozliczeniu biletu parkingowego, po zakończeniu Czasu Postoju Pojazdu. Opłata może zostać uiszczona w gotówce lub kartą płatniczą, w kasie automatycznej Terminala.
 3. W przypadku zagubienia biletu parkingowego Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę wg cennika. Wszelkie informacje dotyczące procedury wyjazdowej w przypadku zagubienia biletu dostępne są pod numerem +48 451 168 315.

CZAS POSTOJU POJAZDU

§6

 1. Maksymalny nieprzerwany Czas Postoju Pojazdu wynosi 14 dni, po upływie którego Użytkownik obowiązany jest opuścić Pojazdem teren Parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu Parkingu uznaje się, iż Użytkownik Parkingu korzysta z Miejsca Parkingowego bezumownie.
 2. Jeżeli czas bezumownego korzystania z Parkingu przekracza 14 dni Zarządca uprawniony jest
  do odholowania Pojazdu na koszt i ryzyko Użytkownika.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§7

 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty, a w przypadkach przewidzianych w §91 Regulaminu również do uiszczenia Opłaty Dodatkowej oraz kosztów związanych
  z pozyskaniem danych właściciela Pojazdu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) i egzekucją Opłaty Dodatkowej.
 2. Użytkownik odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Parkingu jak i związanych z postojem Pojazdu na Parkingu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Parkingu w sposób nieutrudniający korzystanie
  z Parkingu innym Użytkownikom.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z jednego wyznaczonego Miejsca Parkingowego dla jednego Pojazdu.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zastosowania się do poleceń Zarządcy Parkingu oraz zasad poruszania się przyjętych na Parkingu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).

ZASADY FUNKCJONOWANIA PARKINGU

§8

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
 2. Parking jest czynny całodobowo przez wszystkie dni tygodnia.
 3. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych.
 4. Zarządca nie gwarantuje, że po wjeździe na Parking Użytkownik znajdzie wolne miejsce
  do parkowania. W przypadku braku wolnego miejsca parkingowego Użytkownik powinien opuścić teren parkingu w ciągu 15 minut od wjazdu. W przeciwnym razie, za korzystanie
  z przestrzeni parkingu będzie naliczana opłata parkingowa.
 5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się
  na terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody (powódź, trzęsienie ziemi, piorun, gradobicie, wysoka i niska temperatura, itp. zjawiska).
 8. Zarządca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku rażącego zaniedbania infrastruktury obiektu lub udziału pracownika Spółki.
 9. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na terenie Parkingu.
 10. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminu obciążony zostaje Użytkownik.
 11. Zabrania się parkowania pojazdów na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych innym osobom niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
 12. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
 13. Na terenie Parkingu dozwolona jest prędkość do 10km/h.
 14. Zabroniony jest wjazd na Parking Pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne lub stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników Parkingu lub ich mienia.
 15. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  1. naprawianie Pojazdów,
  2. mycie i/lub odkurzanie Pojazdów,
  3. wymiana płynów eksploatacyjnych (z wyłączeniem płynu do spryskiwaczy) takich jak: płyn chłodniczy, paliwo, olej silnikowy, olej przekładni zmiany biegów,
  4. używanie otwartego ognia,
  5. magazynowanie paliw i/lub innych substancji łatwopalnych,
  6. pozostawienie Pojazdu z pracującym silnikiem,
  7. zanieczyszczanie Parkingu,
  8. parkowanie Pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa, nieszczelnością silnika lub innych układów, które prowadzą do zagrożenia na terenie Parkingu.

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

§9

 1. W przypadku nienależytego wykonania przez Użytkownika Umowy Najmu oraz naruszenia obowiązków Użytkownika, w szczególności: §8 ust. 9-12, §7 ust. 3-5, niezależnie
  od uprawnienia Zarządcy wynikającego z §9 ust. 1 ma prawo naliczyć Użytkownikowi karę umowną w postaci Opłaty Dodatkowej.
 2. Oryginał potwierdzenia naliczenia Opłaty Dodatkowej zarządca umieszcza na Pojeździe, a kopie zachowuje w archiwum Zarządcy.
 3. Opłatę Dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie Opłaty Dodatkowej, o którym mowa w §9 ust. 1, w terminie wskazanym w tym dokumencie.
 4. W przypadku wyrządzenia przez Użytkownika lub Pojazd szkody, Zarządca uprawniony jest
  do dochodzenia od Użytkownika Pojazdu odszkodowania przenoszącego kwotę Opłaty Dodatkowej.

UPRAWNIENIE DO ODHOLOWANIA POJAZDU

§10

 1. Zarządca uprawniony jest do odholowania Pojazdu Użytkownika, na koszt i ryzyko Użytkownika, w przypadku:
  1. naruszenia przepisów porządkowych lub postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. gdy Pojazd stanowi zagrożenie dla innych użytkowników Parkingu,
  3. upływu terminu bezumownego korzystania wskazanego w §6 ust. 2 Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022r.
 2. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu będą dotyczyć wyłącznie umów zawartych po wejściu w życie zmian
 3. Integralną część Regulaminu stanowi Instrukcja korzystania z Parkingu oraz Cennik.
 4. Instrukcja, Cennik oraz Regulamin są dostępne w widocznym miejscu na Parkingu oraz
  na stronie internetowej komunikacjabeskidzka.pl
 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Parkingu należy zgłaszać do Zarządcy
  pod nr tel. 33 82 95 324.
 6. Pomoc w sytuacjach awaryjnych udzielana jest pod nr tel. +48 451 168 315.

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PARKINGU

 1. Osoba wjeżdżająca na teren Parkingu pobiera bilet w terminalu wjazdowym poprzez wciśnięcie przycisku – pobierz bilet. Następuje wydruk biletu. Szlaban otwiera się, można wjechać.
 2. W momencie otrzymania biletu z terminala rozpoczyna się czas parkowania.
 3. Przed opuszczeniem parkingu należy dokonać opłaty w kasie automatycznej, gotówką lub kartą płatniczą. W tym celu należy zeskanować swój bilet w kasie. Kasa na podstawie odczytanego kodu naliczy opłatę za parkowanie, wyświetli ją na wyświetlaczu i poprosi o dokonanie płatności.
 4. Kasa przyjmuje opłaty w monetach 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz w banknotach 10zł, 20zł, 50zł 100zł, 200zł.
 5. Kasa wydaje resztę w monetach 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz w banknotach 10zł, 20zł, 50zł 100zł, 200zł.
 6. Po dokonaniu opłaty za postój, Użytkownik ma 20 minut na opuszczenie Parkingu.
 7. Aby wyjechać należy podjechać pod terminal wyjazdowy z opłaconym biletem.
 8. Opłacony bilet należy zeskanować w terminalu wyjazdowym.
 9. Szlaban otwiera się, można wyjechać.

 

 

 

 

Zarząd Komunikacji Beskidzkiej S.A.

 

 

 

 

CENNIK

1.Parkowanie do 15 minut 1 zł
2.Samochód osobowy 4,00 zł/h
3.Samochód osobowy – bilet dobowy (naliczany po 10 godzinie) 30,00 zł
4.Pojazd o wysokości powyżej 2,20m 20,00 zł/h
5.Pojazd o wysokości powyżej 2,20m – bilet dobowy (naliczany po 10 godzinie) 240zł
6.Opłata za zagubiony bilet 50 zł
7.Opłata dodatkowa 500 zł
8.Odholowanie pojazdu zajmującego powierzchnię parkingową niezgodnie z Regulaminem – zgodnie z fakturą Podmiotu wykonującego usługę odholowania

 

 

 

 

 

 

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF