Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz 2024

 

Rada Nadzorcza Komunikacji Beskidzkiej S.A. w Bielsku-Białej
zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych
do składania pisemnych ofert na:

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  2023 i rok obrotowy 2024
oraz sporządzenie sprawozdania z badania tego sprawozdania.

 

Od biegłego rewidenta oczekujemy:

  • gotowości do obecności na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2023 i rok 2024, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
  • gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. Koszty uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
  • przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki (w formie tzw. listu intencyjnego) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

 

Oferta powinna zawierać:

  • informacje o oferencie, tj.:

–      formie prowadzonej działalności, aktualny odpis z właściwego rejestru,

–      kopię decyzji KRBR o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

–   kopię polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej, obejmującej usługi
z zakresu objętego zamówieniem ofertowym,

–     informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

– dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych (doświadczenie
w branży, w której działa Spółka, będzie dodatkowym atutem uwzględnianym przy wyborze biegłego
rewidenta),

2) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta jak i firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

3) cenę netto i brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie sprawozdań z badań, odpowiednio za rok 2023 i za rok 2024, cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z prowadzeniem badania,

4) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta (wraz z kopiami decyzji o wpisie tych osób do rejestru oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań),

5) wskazanie metod i terminów prac związanych z badaniem  sprawozdań finansowych ( badanie wstępne, ostateczne, udziału w inwentaryzacjach),

6) projekt umowy.

 

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego wraz z przekazaniem sprawozdania
z badania sprawozdania finansowego: do 15 kwietnia 2024 r. i do 15 kwietnia 2025 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KOMUNIKACJI BESKIDZKIEJ S.A.
W BIELSKU-BIAŁEJ S.A. ZA ROK 2023 i 2024” w terminie do dnia 15 września 2023 r. pod adresem do korespondencji:

Rada Nadzorcza Komunikacji Beskidzkiej SA w Bielsku-Białej ul. Legionów 54,
43-300 Bielsko-Biała.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty na podany adres do korespondencji. Oferty złożone
po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Otwarcie kopert nastąpi w terminie do 29 września 2023r. Dopuszcza się wspólne składanie ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty,
bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

telefon kontaktowy: 33 82-95-310