Komunikacja publiczna w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego

Cennik biletów

UCHWAŁA Nr 15/2019
Zarządu Beskidzkiego
Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia opłat za przewóz, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a oraz ust. 4 pkt. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016) oraz § 27 ust. 3 pkt 5 Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 18 kwietnia 2019 r., poz. 3283)

Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się opłaty za przewóz, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 

Traci moc uchwała nr 15/2018 Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za przewóz, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr 15/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia opłat za przewóz, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego ustala wysokość opłat za przewóz oraz innych opłat zgodnie ze Statutem Związku oraz polskim prawodawstwem.

W przewozach, których organizatorem jest Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny proponuje się wprowadzić dodatkową ulgę, uprawniającą do bezpłatnego przejazdu pasażerom korzystającym z linii komunikacyjnych na terenie Gminy Szczyrk w okresie od 21 grudnia 2019 roku do 29 marca 2020 roku.

Ulga ta jest wprowadzana na wniosek Gminy Szczyrk, która w tym czasie zmaga się z wzmożonym ruchem turystycznym i w tym celu podejmuje działania mające zachęcić mieszkańców i turystów do korzystania z komunikacji publicznej.

 

Załącznik do Uchwały
Zarządu nr 15/2019
z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego

  1. Wprowadza się w ramach świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego przez operatora tj. Komunikacja Beskidzka S.A. następujące ceny oraz zasady ich stosowania:

Nr 1 – Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji zwykłej

Nr 2 – Tabela cen za bilety miesięczne imienne ogólnodostępne normalne, ulgowe i szkolne

Nr 3 – Tabela cen za przewóz rzeczy (bagażu) w komunikacji zwykłej

Nr 4 – Tabela cen za sieciowe bilety miesięczne imienne ogólnodostępne normalne w komunikacji zwykłej

Nr 5 – Tabela cen za bilety normalne 50 przejazdowe ważne w komunikacji zwykłej w okresie miesiąca kalendarzowego.

Nr 6 – Tabela cen za bilety okresowe (10-cio dniowe) imienne ogólnodostępne normalne w komunikacji zwykłej

Nr 7 – Tabela cen – ulga komercyjna „uczeń – student” w komunikacji zwykłej

 

Załącznik nr 8

Zasady stosowania cen, sposób ich ustalania, ogólne warunki nabywania biletów oraz ogólne warunki realizowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.

1. Zakres stosowania cen

1.1 Ceny określone w załącznikach 1-7 mają zastosowanie w autobusach Komunikacja Beskidzka S.A.

1.2 Zakres zmian w cenniku może dotyczyć wszystkich załączników 1-7 lub może dotyczyć tylko ich części w zakresie ustalonym przez uprawnione organy tj. Zarząd Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

1.3 Z przyczyn technicznych wprowadzenie cen określonych w załącznikach 1-7 do stosowania w bileterkach autobusowych może odbywać się do trzech dni roboczych od daty obowiązywania cennika. W tym okresie mogą obowiązywać różne ceny określone w cenniku poprzedzającym wprowadzany cennik.

2. Odległość przewozu

2.1 Odległość przewozu ustala się na podstawie pomiarów dokonanych na podstawie wskazań licznika kilometrowego pojazdu między punktami zatrzymywania się autobusu, zwanymi przystankami.

2.2 Jeżeli autobus zjeżdża z trasy głównej na określonym przystanku i po wjeździe do jakiejś miejscowości wraca na trasę główną na tym samym przystanku, dodatkowy przejazd nie jest wliczany do odległości przewozu między przystankami na głównej trasie.

3. Bilety miesięczne

3.1 Bilet imienny ogólnodostępny normalny może nabyć każda osoba fizyczna.

3.2   Bilety miesięczne ulgowe mogą nabyć:

3.2.1 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia liceum/technikum, szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej, oraz dokumentu ucznia umożliwiającego stwierdzenie wieku.

3.2.2 Studenci do ukończenia 26 roku życia – na podstawie legitymacji studenckiej oraz dokumentu umożliwiającego stwierdzenie wieku studenta.

3.2.3 Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych; publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele akademiccy – na podstawie legitymacji nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

3.2.4 Dzieci niepełnosprawne – na podstawie legitymacji szkolnej oraz dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

3.2.5 Osoby niewidome i ociemniałe – na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.3 Bilety miesięczne wydawane są z ważnością na okres 1 miesiąca

3.4 Bilety miesięczne mogą nabywać zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i uczelnie dla uczniów i studentów.

3.5 W razie korzystania przez podróżnego tylko z przejazdu w relacji „tam” lub „z powrotem”, bilet miesięczny wydawany jest z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za taki bilet pobiera się połowę ceny.

3.6 Jeżeli przejazdy w kierunku „tam” odbywają się inną trasą niż przejazdy w kierunku „z powrotem” do ustalenia ceny biletu miesięcznego przyjmuje się połowę sumy odległości przejazdu w obu kierunkach.

4. Sieciowy bilet miesięczny

4.1. Sieciowy bilet miesięczny imienny normalny może nabyć każda osoba fizyczna, z ważnością na 1 miesiąc kalendarzowy.

4.2 Bilet sieciowy uprawnia do dowolnej ilości przejazdów wszystkim liniami w komunikacji zwykłej realizowanej przez Komunikacja Beskidzka S.A. w odległości wskazanej w bilecie.

4.3   Odległość przejazdu liczona jest od dworca autobusowego zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 7.

5. Bilet okresowy dziesięciodniowy

5.1   Bilet okresowy imienny normalny może nabyć każda osoba fizyczna, z ważnością na 10 kolejnych dni kalendarzowych.

5.2 Bilet okresowy upoważnia do dowolnej ilości przejazdów na określonej trasie w komunikacji zwykłej realizowanej przez Komunikacja Beskidzka S.A.

5.3  Za bilet z ważnością na przejazd w jedną stronę pobierana jest połowa ceny biletu określonego w tabeli.

6. Bilet 50 przejazdowy – elektroniczny

6.1  Bilet 50 przejazdowy normalny imienny może nabyć każda osoba fizyczna pod    warunkiem posiadania tzw. karty pasażera – EM wydanej przez Komunikacja Beskidzka S.A.

6.2  Odpowiednio zaprogramowaną kartę EM pasażer otrzymuje po wpłaceniu kaucji w wysokości 10zł. Kaucja jest zwracana właścicielowi po oddaniu karty niezniszczonej, nieuszkodzonej i zdatnej do dalszego wykorzystania przez Komunikacja Beskidzka S.A.

6.3   Bilet 50 przejazdowy uprawnia do 50 przejazdów w miesiącu kalendarzowym na całej trasie lub odcinku trasy zaprogramowanej w karcie.

6.4  Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego bilet elektroniczny traci ważność o ile nie zostanie wykupiony na kolejny miesiąc.

7. Ogólne warunki realizowania przejazdów bezpłatnych i ulgowych

7.1  Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

7.2   Realizacja  uprawnień, o których mowa w pkt 7.1 następuje na podstawie dokumentów określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 cytowanej ustawy.

7.3    Wprowadza się ulgę w wysokości 100% na zakup biletów jednorazowych dla osób, które ukończyły 70 lat.

7.4   Realizacja uprawnień do korzystania z ulg innych niż wymienione w pkt 7.1 tzw. ulg komercyjnych następuje na podstawie dokumentu ze zdjęciem i danymi niezbędnymi do stwierdzenia uprawnień (wiek, status ucznia, studenta, itp.).

7.5  Dwóch i więcej uprawnień do ulg, wynikających z różnych tytułów nie stosuje się równocześnie na ten sam przewóz.

7.6    Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są wszyscy pasażerowie korzystający z linii komunikacyjnych na terenie Gminy Szczyrk w okresie od 21 grudnia 2019 roku do 29 marca 2020 roku, za wyjątkiem linii komunikacyjnej: Buczkowice Żylica – Szczyrk Salmopol. Przystankiem początkowym, od którego rozpoczynają się linie bezpłatne w kierunku centrum Szczyrku, jest Szczyrk Skalite i jednocześnie ostatnim w kierunku Bielska-Białej.

8. Obowiązki podróżnego

8.1 Podróżny, przed zajęciem miejsca w autobusie, okazuje kierowcy bilet wraz z dokumentami (jeżeli są wymagane) lub nabywa bilet u kierowcy, po okazaniu dokumentów (jeżeli są wymagane).

8.2  Osoba kupująca bilet sprawdza czy bilet jest prawidłowy (trasa, termin, cena, uprawnienia do ulgi).

8.3  Pasażer jest zobowiązany każdorazowo na żądanie Komunikacja Beskidzka S.A. lub upoważnionej osoby okazać do kontroli dokumenty przewozu.

8.4  W przypadku braku dokumentu przewozu pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę za przejazd i opłatę dodatkową lub okazać dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości w celu wystawienia wezwania do zapłaty.

8.5  Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt 8.4 ustalona jest w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 34a ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe.

9. Warunki stosowania ulgi przewozowej dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu bielskiego, korzystających z miesięcznego biletu ulgowego

9.1 Uprawnionymi do korzystania z ulgi przewozowej są uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci uprawnieni do zakupu biletów ulgowych, zamieszkali na terenie powiatu bielskiego oraz gmin, które zawarły z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym porozumienia w sprawie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego, uczęszczający do szkół ponadpodstawowych i uczelni wyższych, którzy zakupią na dojazd do szkoły i powrót do miejsca zamieszkania ulgowe bilety miesięczne u operatora publicznego transportu zbiorowego – Komunikacja Beskidzka S.A., w ramach organizowanych przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

9.2 Ulga uprawnia ucznia szkoły ponadpodstawowej i studenta uczelni wyższej do korzystania w ramach posiadanej powiatowej karty pasażera ze wszystkich połączeń realizowanych przez Komunikacja Beskidzka S.A., której Organizatorem jest Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.

9.3 Uczniowi szkoły ponadpodstawowej i studentowi szkoły wyższej, umożliwione zostanie poruszanie się na wszystkich liniach komunikacyjnych realizowanych                  w ramach organizowanych przewozów, poprzez dodatkowe nabycie w cenie 1,00 zł (słownie: jeden złoty, 00/100) biletu sieciowego powiatowej karty pasażera zakupionej równocześnie z miesięcznym biletem ulgowym.

9.4 Aktywacja ulgi przewozowej prowadzona będzie przez Komunikacja Beskidzka S.A. i nastąpi po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub legitymacji uczelni wyższej oraz po wykupieniu ważnego biletu miesięcznego ulgowego.

9.5 Uczeń lub student utraci prawo do ulgi przewozowej w przypadku gdy:

1) zamieszka poza terenem określonym w pkt 9.1,

2) nie będzie kontynuował nauki w szkole ponadpodstawowej lub uczelni wyższej,

3) nie zakupi ulgowego biletu miesięcznego w Komunikacja Beskidzka S.A.,

4) ulga przewozowa będzie wykorzystywana niezgodnie z przyjętymi zasadami.

9.6 Szczegółowe informacje dotyczące ulgi przewozowej będą udzielane u operatora – Komunikacja Beskidzka S.A.